mushroom1

บริเวณที่พักยังเป็นที่ตั้งของฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ฟาร์มผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญ่,ทันสมัยและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของ อ.ปัว และของจ.น่าน ท่านจะได้เห็นการทำเห็ดในระบบถุง,การทำเชื้อเห็ดขายและท่านยังสามารถสั่ง เมนูอาหารจากเห็ดสดๆจากฟาร์มได้อีกด้วย   ชมการเพาะเห็ด, ทำหัวเชื้อเห็ด เช่นเห็ดหอม, เห็ดยานางิ, นางฟ้าเป็นต้น  ท่อง เที่ยวเดินชมชีวิตเกษตรกรสามารถมองจากที่พักเห็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ตำบลศิลาแลงที่พื้นที่การทำการเกษตรจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  ฤดูฝนชมทุ่งนาเขียวสดใสแบบสุดตา   ฤดูหนาวชมทุ่งนาออกรวงสีเหลืองทอง ส่วนหลังฤดูทำนาชมการปลูกพืชผักนาๆชนิดอย่างใกล้ชิดและสัมผัสได้