ชมการเพาะเห็ด, ทำหัวเชื้อเห็ด เช่นเห็ดหอม, เห็ดยานางิ, นางฟ้าเป็นต้น  ท่องเที่ยวเดินชมชีวิตเกษตรกรสามารถมองจากที่พักเห็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตำบลศิลาแลงที่พื้นที่การทำการเกษตรจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  ฤดูฝนชมทุ่งนาเขียวสดใสแบบสุดตา   ฤดูหนาวชมทุ่งนาออกรวงสีเหลืองทอง ส่วนหลังฤดูทำนาชมการปลูกพืชผักนาๆชนิดอย่างใกล้ชิดและสัมผัสได้

 sawdust streampress

mushroom kawfang

agrictecture greenfield

ท่องเที่ยวเดินชมชีวิตเกษตรกรสามารถมองจากที่พักเห็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ตำบลศิลาแลงที่พื้นที่การทำการเกษตรจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล   ฤดูฝนชมทุ่งนาเขียวสดใสแบบสุดตา   ฤดูหนาวชมทุ่งนาออกรวงสีเหลืองทอง ส่วนหลังฤดูทำนาชมการปลูกพืชผักนาๆชนิดอย่างใกล้ชิดและสัมผัสได้

DSC 0157