หมู่บ้านชาวเขาบ้านป่ากลาง(ม้ง , เย้า , ลั่วะ) สามารถดูวิถีชีวิต , การทำเครื่องเงินแหล่งใหญ่ของไทย , ผ้าปักชาวเขา ในตำบลศิลาแลงยังมีหมู่บ้านไทยลื้อในตำบลศิลาแลงเป็นแหล่งผ้าฝ้ายทอมือที่สวยงามระดับภูมิภาคและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวไทยลื้อ

     เส้นทางศึกษาป่าชุมชนศิลาแลง ระหว่างทางเดินสามารถพบพันธุ์พืช,สัตว์แปลกๆและผ่านสถานที่ท่องเที่ยว ของบริเวณนี้ก็คือผาผึ้ง,น้ำกูนส่วนด้านใน,ผาเก๊าะ,วังศิลาแลงและขากลับอาจ ไปไหว้ พระธาตุประจำตำบล,วัดป่าเหมือดที่มีทิวทัศน์สวยงามและเมื่อเดิน ผ่านกลางทุ่งซึ่งเป็นแปลงเกษตรกรรมยังจะได้  เห็นการทำการเกษตรอย่างใกล้ชิด

silver1 silver2